Sprawozdanie 2015

10 02/2016

W ramach realizacji celów statutowych Fundacji (§ 7 statutu) w roku sprawozdawczym  w zakresie propagowania wiedzy i wymiany doświadczeń na temat Heleny Modrzejewskiej do ważniejszych przedsięwzięć należy zaliczyć:

 

 

Cele zostały osiągnięte dzięki:

•             zrealizowanym wystąpieniom upowszechniano wiedzę o życiu i twórczości Heleny Modrzejewskiej, m.in. w ramach konferencji w Kaliszu – wystąpienia dr Alicji Kędziory oraz prof. dra hab. Emila Orzechowskiego dotyczące korespondencji Heleny Modrzejewskiej; Spacerownika, przygotowanego w ramach obchodów roku jubileuszowego o 250-lecia Polskiego Teatru Publicznego (dr Alicja Kędziora, dr Agnieszka Wanicka), konferencji w Muzeum Historycznym w Krakowie (prof. dr hab. E. Orzechowski „Związki Heleny Modrzejewskiej z Tadeuszem Pawlikowskim”, dr Alicja Kędziora „Tadeusz Pawlikowski jako zarządzający instytucją”), konferencji w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą (UMCS „Obrazy a poznanie; wykład dotyczący „Antoniusza i Kleopatry” w wykonaniu H. Modrzejewskiej dr Alicji Kędziory);

 

•             przygotowanej wystawy dla Google Cultural Institute (wersja elektroniczna) oraz stałej wystawy w Salonie Modrzejewskiej (w siedzibie Fundacji), na których zaprezentowano najważniejsze dokonania Artystki tak na płaszczyźnie artystycznej, jak i społecznej;

 

•             nawiązanej współpracy z instytucjami, przechowującymi zbiory związane z H. Modrzejewską (m.in. Archiwum Państwowe w Poznaniu, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Muzeum Literatury im. Henryka Sienkiewicza w Poznaniu,  Muzeum Teatralne w Warszawie);

 

•             odnalezieniu nowych, dotychczas nieznanych materiałów związanych z życiem i twórczością Heleny Modrzejewskiej oraz jej męża Karola Chłapowskiego, jak również ich rodziny. Szczególnie cenne okazały się zbiory przechowywane w Bibliotece Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dotyczące relacji Chłapowskich z wielkopolską częścią rodziny, oraz materiały przechowywane w Archiwum Państwowym w Poznaniu (m.in. kompletne afisze z poznańskich występów Modrzejewskiej w Wielkopolsce). Równie ważna jest kolekcja Henryka Sienkiewicza dotycząca Aktorki ze zbiorów Muzeum Literatury im. H. Sienkiewicza (obecnie w Bibliotece Raczyńskich w Warszawie), projekty kostiumów autorstwa Modrzejewskiej (Muzeum Narodowe w Poznaniu) oraz kolekcja J. I. Paderewskiego (zwłaszcza korespondencja z Modrzejewską) w Archiwum Akt Nowych w Warszawie;

 

•             nawiązaniu współpracy z placówkami edukacyjnymi, wśród których na szczególną uwagę zasługuje współpraca ze Stowarzyszeniem Wolontariatu (Skawina) oraz Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Skawinie (realizacja projektu Gra miejska „Kantor w Krakowie”) oraz artystycznymi, kulturalnymi i naukowymi, czego egzemplifikacją jest międzynarodowa konferencja poświęcona zagadnieniom pedagogiki i edukacji teatralnej, która powstała przy współpracy Pracowni Dokumentacji Życia i Twórczości Heleny Modrzejewskiej UJ, Instytutu Pedagogiki UJ, Instytutu Germanistyki UJ, Actor’s Studio z Kolonii, Teatru Bagatela im. T. Boya-Żeleńskiego oraz Teatru KTO;

 

•             nawiązaniu współpracy z instytucjami i organizacjami w ramach obchodów Roku Tadeusza Kantora, z Instytutem Teatralnym im. Z. Raszewskiego, Stowarzyszeniem Akne, Cricoteką, Klubem pod Jaszczurami in.);

 

•             przeprowadzeniu kwerend, które pozwoliły na pozyskanie nowych obiektów związanych z H. Modrzejewską i K. Chłapowskim bądź ich kopii, korespondencji, materiałów ikonograficznych (m.in. nieznanych zdjęć Artystki z wczesnego okresu twórczości), wspomnień ich dotyczących, wielu utworów poetyckich poświęconych Aktorce;

 

•             przygotowaniu i przekazaniu do druku publikacji, mających na celu upowszechnienie działań popularyzatorskich, edukacyjnych, naukowych, realizowanych w ramach Salonu Modrzejewskiej (m.in. „Helena Modrzejewska. Szkice do portretu” autorstwa Emila Orzechowskiego oraz „Zarządzanie projektami w sferze kultury. Studium przypadków” pod redakcją Alicji Kędziory, Joanny Zdebskiej Schmidt, Anny Kościelnej oraz Anny Góral);

 

•             przygotowaniu i opracowaniu redakcyjnym znaczącej części bibliografii poświęconej Helenie Modrzejewskiej;

 

•             przygotowaniu i oddaniu do druku albumu „Szekspir Modrzejewskiej” zawierającego fotografie Heleny Modrzejewskiej w rolach szekspirowskich, album przygotowała dr Alicja Kędziora, projekt powstał dzięki dofinansowaniu  z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „250 lat Teatru Dramatycznego w Polsce”;

 

•             zorganizowaniu międzynarodowej konferencji „Edukacja dla teatru a pedagogika teatralna. Idee i praktyka”, projekt powstał z dofinansowaniem z Fundacji Współpracy Polsko Niemieckiej;

 

•             realizacji licznych spotkań w ramach Salonu Modrzejewskiej, m.in. cyklicznie przeprowadzanych urodzin i imienin Heleny Modrzejewskiej, jak również Nocy Poezji, w roku 2015 poświęconym bajce, którą Aktorka napisała dla swoich wnucząt;

 

•             działalności ekspozycyjnej, m.in. wystawie fotografii atelierowej Heleny Modrzejewskiej oraz wystawie lalek autorstwa Bogusławy Klimek (w siedzibie Fundacji).

 

Komentarze